ANBI

Naam van de instelling
Volle Evangelie Gemeente Filadelfia Vlissingen
Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente Filadelfia

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / fiscaal nummer
852685907

Postadres van de instelling
Johan Melchior Kemperstraat 30
4384 GK Vlissingen

Bezoekadres van de instelling
Dokter Stavermanstraat 61-63
4382 LE Vlissingen

Doelstellingen van de ANBI
a. De gemeente stelt zich tot doel het evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Heere Jezus Christus en ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich als belijdenis van hun geloof in Jezus Christus te laten dopen door onderdompeling en de gemeenschap der heiligen te beoefenen overeenkomstig Handelingen 2:42;
b. De heiligen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, hen aan te sporen medegetuigen te zijn van Christus verlossingswerk en de wederkomst van Jezus Christus te verwachten;
c. De instelling van het Heilig Avondmaal te vieren;
d. Zendingsactiviteiten te ondersteunen. Zij zoekt samenwerking met andere werkers in Gods Koninkrijk, en de gemeente streeft ernaar de onderlinge liefde te versterken en biedt voor zover het in haar vermogen ligt, omvattende zorg bij hulpbehoevendheid in de gemeente;
e. Zij is een goed rentmeester, waarvan het financieel beheer, zowel ten aanzien van de inkomsten als de uitgaven, transparant en controleerbaar is. Zij draagt zorg voor het gebouw waarin de gemeente samenkomsten en —activiteiten plaats vinden.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

I Werk dat de instelling doet
De gemeente tracht haar doelstellingen als hierboven beschreven te bereiken door in Vlissingen, stad, buurt en omgeving volgens Bijbelse maatstaven te organiseren en stimuleren van:
a. het houden van samenkomsten;
b. prediking van het evangelie;
c. jeugd- en kinderwerk;
d. het houden van Bijbelstudie-/Huiskringen;
e. het houden van gebedskringen;
f. het geven van godsdienstonderwijs;
g. het verlenen van pastorale en/of diaconale zorg;
h. ondersteuning zendelingen, zendingswerk en -projecten;
i. het voorzien in haar eigen financiële behoeften.

II Manier waarop de instelling geld werft
De inkomsten van de gemeente bestaan uit:
a. financiële bijdragen van leden en vaste bezoekers;
b. opbrengsten van collecten;
c. erfstellingen, legaten, tienden, giften, schenkingen en andere baten;
d. opbrengsten uit bezittingen.

III Beheer van het vermogen van de instelling
Het vermogen van de gemeente wordt beheerd door de Oudstenraad.

IV Besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen van de gemeente wordt aangewend om de hierboven genoemde doelstellingen te bevorderen en/of te realiseren.

Functie van de bestuurders
1 a. De Oudstenraad is belast met het bestuur van de gemeente en bestaat uit tenminste drie personen, waaronder een voorzitter en een secretaris en een penningmeester.
b. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in een persoon vertegenwoordigd zijn. De praktische uitvoering van het secretariaat en van het penningmeesterschap kunnen worden gedelegeerd aan een persoon, niet zijnde een lid van de Oudstenraad. 2 De Oudstenraad bestaat uit de oudsten en de voorganger van de gemeente. De voorganger kan tevens voorzitter van de raad zijn. 3 Leden van de Oudstenraad worden door de Oudstenraad gekozen uit de leden van de gemeente. Een voorganger kan echter ook van buiten de gemeente worden benoemd. Leden van de gemeente krijgen na bekendmaking van het voornemen tot benoeming twee weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Alleen schriftelijke bezwaren op grond van 1 Timotheüs 3:2-13 zullen door de Oudstenraad worden onderzocht.
4 Een voorganger en oudsten wordt/worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij bij aanstelling anders wordt bepaald.
5 Een lid van de Oudstenraad kan te allen tijde zijn functie neerleggen. Voorts eindigt het lidmaatschap van de Oudstenraad door verloop van de zittingsduur door overlijden of door ongevraagd ontslag.
6 Schorsing of ongevraagd ontslag kan door de Oudstenraad plaatsvinden, indien:
a. op grond van de Bijbel de wandel van het betreffende lid onbetamelijk wordt geacht;
b. indien het betreffende lid in strijd handelt met de belangen van de gemeente in haar geheel of van een of meer van haar leden in het bijzonder;
c. wegens andere zwaarwegende redenen.

Beloningsbeleid
Geen van de (bestuurs)leden ontvangt een beloning

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
– Wekelijks wordt er op zondagmorgen een gemeentelijke samenkomst gehouden, met op de eerste zondag van de maand viering van het Heilig Avondmaal.
– Na de zondagse eredienst is er voor de hele gemeente en de aanwezige gasten gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie en de thee. Eénmaal per maand wordt er na de dienst samen wat gegeten.
– Wekelijks wordt op woensdagavond een gebedsdienst gehouden waarin onder andere voorbede wordt gedaan voor de gemeente(leden), vervolgde christenen, zendelingen wereldwijd, Israël en de Nederlandse regering.

Financiële verantwoording

I Staat van baten en lasten

WINST VERLIES 2018 en BEGROTING 2019

II Toelichting
In 2015 is de gemeente verhuist van het gebouw aan de Vrouwestraat 5 in Vlissingen naar het gebouw aan de Dokter Stavermanstraat 61-63 in Vlissingen. Deze locatie heeft een grotere en ruimer ogende kerkzaal en daarbij op de begane grond een keuken en meerdere toiletten. Eén en ander geeft de gemeente meer gelegenheid om haar doelstellingen te bereiken.